Van der Burgh
Zoeken

algemene voorwaarden

Artikel 1. Begrippen en toepasselijkheid 

 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Van der Burg Ladyservice B.V. (hierna: Burghlingerie.nl) zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Tenzij Burghlingerie.nl zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Burghlingerie.nl zijn vrijblijvend en Burghlingerie.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van je bestelling door Burghlingerie.nl. Burghlingerie.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Burghlingerie.nl dit mee binnen twee (2) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s inclusief BTW.

3.2 Voor transport inclusief verzekering binnen Nederland brengen wij €3,95 in rekening bij bestellingen van minder dan €50. Voor klanten uit andere landen dan Nederland is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het land en de hoogte van het bedrag van uw bestelling. 

3.3 Na een bestelling ontvangt je direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling kan geschieden door middel van Creditcard (Mastercard en Visa) of iDEAL doch na akkoord van de betalingsbemiddelde.

 

Artikel 4. Levering

4.1 We verzenden alle bestellingen uiterlijk binnen 1 werkdag na ontvangst van de betaling via PostNL naar het bij bestelling aangegeven afleveradres of afhaalpunt. Naar Duitsland wordt verstuurd met DHL. Mochten wij hiervan om bepaalde redenen van afwijken dan krijgt je hiervan via e-mail een bericht, een bestelling zal echter in principe altijd binnen 4 werkdagen na ontvangst van de betaling verstuurd worden. Bij in ontvangstneming teken je voor ontvangst van het pakket. 

4.2 Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.

4.3 Het produkt moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de klant geleverd zijn. Wanneer dit niet gebeurt, kan de klant de koop ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.

4.4 Levering in gedeelten is toegestaan.

4.5 Wij doen ons best om de website zo up to date mogelijk te houden, echter het kan voorkomen dat er onverhoopt een product niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op.

 

Artikel 5. Reclames en retourzending

5.1 Wij doen er alles aan om een perfect product te leveren. Mocht het bestelde artikel desondanks niet aan je verwachtingen voldoen, dan kun je ze binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de bestelling retour sturen. 

5.2 Wij zullen een eventueel probleem zo spoedig mogelijk oplossen. Mocht de oplossing niet aan je verwachting voldoen dan kun je de bestelling, zonder bijkomende kosten, annuleren. Het reeds betaalde bedrag zal binnen 3 werkdagen nadat de bestelling retour ontvangen is aan je worden teruggestort (via creditcardmaatschappij danwel rechtstreeks). Deze garantie vervalt wanneer a. het product gedragen en/of gewassen is, b. je zelf hebt getracht een gebrek te herstellen, c. De gebruiksaanwijzing en /of gebruiksinstructies niet zijn opgevolgd.

5.3 Indien je een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heb je het recht het product binnen 14 kalenderdagen na aflevering aan Burghlingerie.nl te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, het product niet gedragen en/of gewassen is en voorzien is van alle labels. De kosten van retour zenden zijn voor je eigen rekening. 

De betaalde bijdrage in verzendkosten op bestellingen onder €50 worden alleen terugbetaald indien voor eigen rekening is retour gestuurd.

Bij gebruik van onze retourservice wordt dit bedrag beschouwd als aanvullende vergoeding voor de retourservice.

 

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1 Iedere aansprakelijkheid van Burghlingerie.nl en van het personeel en de producten van Burghlingerie.nl voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Burghlingerie.nl is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.

6.2 Burghlingerie.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Burghlingerie.nl. 

6.3 Iedere aansprakelijkheid van Burghlingerie.nl jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan Burghlingerie.nl verschuldigd is.

6.4 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en Burghlingerie.nl, dan wel tussen Burghlingerie.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen klant en Burghlingerie.nl, is Burghlingerie.nl niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Burghlingerie.nl.

 

Artikel 7. Overmacht

7.1 Burghlingerie.nl heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van je bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Burghlingerie.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Burghlingerie.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 8. Privacy

Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld.


Artikel 9. Diversen

9.1 Indien je aan Burghlingerie.nl bij bestelling opgave doet van een adres, is Burghlingerie.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij je aan Burghlingerie.nl schriftelijk, bij bestelling of per email opgave doet van een ander adres waaraan je bestellingen dienen te worden gezonden.

9.2 Wanneer door Burghlingerie.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. Je kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Burghlingerie.nl deze Voorwaarden soepel toepast.

9.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Burghlingerie.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Burghlingerie.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

9.4 Burghlingerie.nl is bevoegd om bij de uitvoering van je bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

Artikel 10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Artikel 11

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden van Burghlingerie.nl. zijn gedeponeerd in het Handelsregister te ‘s-Hertogenbosch, onder KvK-nummer 17191747.

 

Rosmalen, oktober 2005

Van der Burgh Ladyservice BV

 

Online gemak met service van de winkel

Reserveer en kom passen

Niet goed geld terug

Gratis afhalen in de winkel